Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden donaties Strijder Danny Bats Stichting

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
Strijder Danny Bats Stichting, statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81872178, hierna verder te noemen: Strijder Danny Bats Stichting. Email: info@strijderdannybatsstichting.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1. Donatie: een door de gevende partij aan Strijder Danny Bats Stichting geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: een middel om online een donatie te doen aan Strijder Danny Bats Stichting.
1.3. Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van Strijder Danny Bats Stichting, een donatie doet aan Strijder Danny Bats Stichting.
1.4. Statuten: Onze missie is het steunen van goede doelen. Jaarlijks kiezen wij een goed doel dat ons aanspreekt en bij de visie van onze stichting past. In dat jaar staat de stichting in het teken van dat goede doel.
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Strijder Danny Bats Stichting aan Strijder Danny Bats Stichting.
1.6. Ontvangende partij: de rechtspersoon Strijder Danny Bats Stichting die op basis van de Overeenkomst een Donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de Statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Ontvangende partij en Gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online Donatie aan Strijder Danny Bats Stichting.
2.2. De Gevende partij stemt, door online te Doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. Strijder Danny Bats Stichting behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij
3.1. Online Donaties komen volledig ten goede aan Strijder Danny Bats Stichting.
3.2. Strijder Danny Bats Stichting is binnen haar Statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online Donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de Gevende Partij met betrekking tot specifieke onderzoeken.
3.3. Het eigendom van de Donatie gaat over op Strijder Danny Bats Stichting nadat de Donatie op de bankrekening van Strijder Danny Bats Stichting is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: Strijder Danny Bats Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Gevende partij als gevolg van de door de Gevende partij gedane Donatie. De Gevende partij vrijwaart Strijder Danny Bats Stichting voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de Donatie van de Gevende partij aan Strijder Danny Bats Stichting.

Artikel 4. Rechten Gevende partij
4.1. De Gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Strijder Danny Bats Stichting.
4.2. De Gevende Partij heeft een afkoelingsperiode voor donaties van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@strijderdannybatsstichting.nlIn deze mail dient de gevende partij in ieder geval te vermelden:

a. De naam van de donateur
b. Het bedrag dat de donateur wenst te krijgen. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan de hoogte van de donatie.

Artikel 5. Plichten Strijder Danny Bats Stichting
5.1. Strijder Danny Bats Stichting verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de Statuten.
5.2. Strijder Danny Bats Stichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online Donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Strijder Danny Bats Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens Strijder Danny Bats Stichting bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende partij
6.1. Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende partij dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is, kan een online Donatie alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De Gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De Gevende partij verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. Strijder Danny Bats Stichting verwerkt de door de Gevende partij aan Strijder Danny Bats Stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door Strijder Danny Bats Stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De Gevende partij heeft het recht te controleren of de door Strijder Danny Bats Stichting gaan geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De privacy-en cookieverklaring die Strijder Danny Bats Stichting hanteert, zijn onverkort van toepassing.
8.2. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Donateur worden?

Bedrag